A A A

Lelki tükör

Az Istenhez fűződő viszony (I—III. parancsolat)

Mindent megtettem-e, hogy életemet a hit fényénél szemléljem, és keresztény öntudatomat erősítsem (prédikációk, megfelelő ol­vasmányok, áhítatos elmélkedés)?

Elvégeztem-e rendszeresen imádságaimat? Ezek a hit, remény, szeretet kifejezései voltak-e, vagy csak automatikusan ismételt szövegek?

Tiszteletlen vol­tam-e az Úr iránt azzal, hogy méltatlanul vettem a szentségeket, káromkodtam, átkozódtam vagy babonás dolgokat műveltem?

Részt vettem-e a vasárnapi és ünnepnapi szentmisén?

 

Felebaráti szeretet (IV-X. parancsolat)

Embertársaimat testvéreimnek tekintettem-e Krisztusban?

Cselekedeteimmel, szavaimmal vagy éppen hallgatásommal okozója voltam-e mások bűnének?

Beleegyeztem-e, hogy cse­lekedetemmel rossz célt szolgáljak?

Tápláltam-e ellenszenvet, gyűlöletet, neheztelést, irigységet, ellenségeskedést?

Hogyan viselkedtem a legközelebbi hozzátartozóimmal?

Ho­gyan teljesítettem állapotbeli kötelességeimet a családban, hi­vatásomban? Megfeleltem ezeknek mint állampolgár és az egyház tagja?

Ápoltam-e testemet mint a Szentlélek templomát?

Okosan gon­doskodtam-e egészségemről?

Mértékletes voltam-e az evésben, az ivásban, a dohányzásban, a sportolásban, a kedvtelésben?

Be­lenyugvó, békés voltam-e betegség idején?

Szemérmesen viselkedtem-e az élet misztériumával szemben?

Vétkeztem-e szándékosan a tisztaság ellen gondolattal, szóval vagy tettel?

Egymagam, vagy mással?

Vétettem-e a házastársi hűség ellen?

Hányszor?

Hivatásom gyakorlásában mindig józan és igazságos voltam-e, figyelmes a munkában, pontos és igazságos mások járandósá­gainak kifizetésében?

Okoztam-e kárt valakinek elbizakodott­sággal vagy hanyagsággal?

Loptam-e? Visszaadtam-e az eltu­lajdonított tárgyat?

 

Becsületes voltam-e gondolataimban, megszólalásaimban, csele­kedeteimben?

Beleavatkoztam-e mások legbensőbb ügyeibe?

Ki­beszéltem-e embertársaim hibáit, gyöngeségeit?

Hazudtam-e?

Tönkretettem-e mások becsületét?