A A A

Lelki tükör

Lelki tükör - a parancsok alapján...

A „főparancs” első része: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből és minden erődből. Hogyan állok ezen a téren?
•    A „főparancs” második része: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Szeretem-e magamat, és így képes vagyok-e másokat szeretni? A szeretet nem érzés, hanem annak belátása, hogy valaki érték, értékes és ezért áldozatot hozok érte.
•    Vétkezni lehet gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Ennek szellemében kell a lelki tükröt értelmezni.
•    Sem az aggályosság, sem az erkölcsi lazaság nem megengedhető. Egyik sem jobb a másiknál, mind a kettő a lelkiismeret torzulása.
•    Alapelv a szentírási norma: ami a lelkiismeret ellen van, az bűn.

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj!
•    Az első parancs előírja és megparancsolja a hitet, a reményt és a szeretetet. Ezeket a sarkalatos erényeket a vallásos élet gyakorlásával, az imádsággal lehet begyakorolni.
•    Az imádás a teljes személy, az értelem, az akarat és az érzelem hódolata Isten előtt. Van-e része életemben az imádásnak?
•    Imádkozom-e reggelente? Eltervezem-e, hogyan fogom ma Istent és embertársaimat szolgálni?
•    Imádkozom-e esténként? Hálát adok-e a napért? Végzek-e lelkiismeret vizsgálatot?
•    Napközben eszembe jut-e Istenem, szólok-e Hozzá?
•    Odafigyelek-e az imámra, hogy valódi beszélgetés, igazi Isten-tisztelet legyen, vagy csak sablonos szöveg?
•    Törekszem-e a családi közös ima kialakítására?
•    Imádkozom-e a családomért, szeretteimért?
•    Imádkozom-e a világban lévő nyomorúságokért, bajokért?
•    Imádkozom-e a halottaimért?
•    Vannak-e az életemben bálványok, amelyektől függök, amelyek kiszorítják életemből Isten jelenlétét?
•    Ragaszkodom-e valamihez, vagy valakihez túlzóan, bűnösen? Mi az, amiért bármit föláldoznék?
•    Hittem-e a babonában, mágiában, varázslásban? Végeztem-e ilyent?
•    Jártam-e jósnál, kuruzslónál?
•    Igyekezem-e megismerni hitemet, annak tanítását?
•    Egyetértettem-e Isten, hit vagy vallásellenes beszédekkel, mozgalmakkal, szervezetekkel?
•    Szeretem-e az Egyházamat? Ha kell, kiállok-e érte?
•    Tiszteletben tartom-e mások hitét, vallását?
•    Ha megfogadtam valamit Istennek, betartottam-e?
•    Ígérgetek-e fölöslegesen?

2. Isten nevét hiába ne vedd!
•    Isten neve szent, a teremtett világ öntudatlanul is tiszteli. Az embernek tudatosan kell Őt megdicsőíteni.
•    Káromkodtam-e? A káromkodás Isten, szentek, szentségek szidása, nem méltó módon történő emlegetése. Milyen gyakran? (A trágárság sem helyes, de más súlyú dolog.)
•    Szoktam-e emlegetni Isten nevét fölöslegesen, tiszteletlenül?
•    Mondok-e fohászt, ha káromkodást hallok?
•    Esküdöztem-e fölöslegesen?
•    Szent dolgokkal tréfálkoztam-e?
•    Odafigyelek-e a beszédem tisztaságára?
•    Szégyellem-e hitemet, ha szükséges volt megvallottam-e Isten nevét?

3. Az Úr napját szenteld meg!
•    Az Egyház azért írja elő a vasárnaponkénti misén való részvételt, mert a hit hallomásból ered, s az embernek hallania kell újra és újra, hogy Krisztus föltámadt a halálból, és hogy értünk adatott.
•    Vasárnap, ünnepnap mulasztottam-e szentmisét? (Aki beteg, vagy súlyos okból akadályoztatva van, az föl van mentve a misén való részvétel kötelezettsége alól.)
•    A misén kívül megszenteltem-e a vasárnapot és az ünnepeket? Tartózkodtam-e a szolgai munkától?
•    Pihenésre és ünneplésre fordítottam-e az egyházi ünnepeket?
•    Elkövettem-e mindent, hogy a szentmisén áldozhassak?
•    Figyelek-e a szentmisén?
•    Tudok-e ünnepelni, másoknak, a családomnak ünnepet készíteni?
•    Elrontottam-e mások ünnepét?
•    A bűnbánati napokon szoktam-e valamit tenni Isten iránti szeretetből? (Ha elfelejtettem, pótoltam-e más napon?)

4. Atyádat és anyádat tiszteld!

•    Tisztelni azt jelenti, hogy elismerjük valakinek az életünkben betöltött szerepét, tehát a tisztelet nem érzés. Más büszkének lenni a szüleinkre és más tisztelni őket. Ha büszke is lehetek rájuk, az Isten külön adománya. Máshogyan kell tisztelni gyerekkorban és máshogy felnőttként.
•    Tisztelem-e szüleimet? Engedelmes vagyok-e? Próbálok-e örömet szerezni nekik?
•    Lehetőségeim szerint felnőttként gondoskodom-e idős szüleimről, nagyszüleimről?
•    Gyermekként segítek-e szüleimnek az otthoni munkában?
•    Imádkozom-e a családomért, szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért?
•    Imádkozom-e házastársamért, annak szüleiért?
•    Imádkozom-e gyermekeimért, jövőjükért, hitükért?
•    Megtisztelem-e az anyaságot?
•    Meg tudom-e bocsátani szüleim gyöngeségeit, esetleges bűneit?
•    Meg tudom-e bocsátani gyermekeim gyöngeségét?
•    El tudom-e fogadni, megbocsátom-e házastársam gyöngeségeit, hibáit?
•    Tisztelem-e az idősebbeket (iskolában, utcán, stb.)?
•    Segítem-e a gyöngébbeket?
•   Egyetértek-e akár szavaimmal, akár viselkedésemmel – a családi élet és szeretet bármilyen lejáratásával, kifigurázásával?
•    Lehetőségem szerint védem-e a családi élet szentségét, kérem-e ebben Isten segítségét?
•    Hozok-e áldozatot a nehéz helyzetben lévő családokért?
•    Tisztelettel vagyok-e az elöljáróimmal szemben?
•    Tisztelettel viselkedek tanáraimmal szemben?

5. Ne ölj!
•    Az életnek van megengedett kioltása, mint az önvédelem, és van meg nem engedett kioltása, ez a szándékos gyilkosság, ami égbekiáltó bűn.
•    Az emberi élet szent a fogantatástól kezdve, vigyázok-e rá, tisztelem-e?
•    Volt-e abortuszom, működtem-e közre ilyen gyilkosságban, helyeseltem-e ezt a gyakorlatot?
•    Vigyáztam-e magam és mások egészségére, testi épségére?
•    Törekszem-e a szív békéjére, mert abból származik minden keserűség, harag és gyilkos indulat?
•    Szoktam-e verekedni, durva lenni, gúnyolódni? Másoknak fájdalmat okozni? Ha megbántottam valakit, próbáltam-e jóvátenni?
•    Fékezem-e haragomat és indulataimat?
•    Haragszom-e, gyűlölök-e valakit?
•    Törekszem-e a kiengesztelődésre, megbocsátásra?
•    Imádkozom-e azokért, akik megbántottak, akikre haragszom?
•    Tisztelem-e az élet bármilyen formáját?
•    Vigyázok-e az élőlényekre, nem kínzom-e azokat fölöslegesen?
•    Tisztelem-e az időseket, próbálom-e enyhíteni szenvedéseiket? Elítélem-e az aktív eutanáziát?
•    Készülök-e saját halálomra?
•    Tudatosítottam-e magamban, hogy az öngyilkosság bűn, súlyos lázadás Isten ellen?
•    Csábítottam-e mást bűnre?
•    Van-e bennem részvét és segítőkészség a bajban lévők, a szenvedők és a szegények iránt?
•    Vétettem-e a közlekedési szabályok ellen?

6. Ne paráználkodj!
•    Isten férfinak és nőnek teremtette az embert, így a nemiség Isten akaratából fakad. Kiteljesedett emberség csak a nemiség integrálásából fakad.
•    Tiszteletben tartom-e saját és mások testét?
•    Küzdök-e azért, hogy testi ösztöneimet én irányítsam, és ne azok engem?
•    Paráználkodtam-e? Gondoltam, beszéltem-e tisztátalant? Néztem, olvastam-e szándékosan ilyet?
•    Törtem-e házasságot?
•    Vigyázok-e házasságomra, a házastársi hűségre?
•    Tettem-e ki veszélynek házasságomat? Ápolom-e magamat, a testemet, a külsőmet, hogy ne nehezítsem meg házastársam hűségét?
•    Cselekedtem-e tisztátalant – mással vagy magammal? (Az önkielégítés vagy éretlenség, vagy bűn.)
•    Nem viselkedtem-e kihívóan, szemérmetlenül?
•    Előzékeny és udvarias vagyok-e?
•    Tudom-e, hogy a homoszexuális kapcsolat bűn?

7. Ne lopj!
•    A teremtett világ javainak egyetemes rendeltetése van. A fölösleg nem jogos tulajdon, de a magántulajdon szent, semmilyen erőszakkal nem lehet azt senkitől elvenni.
•    Vigyázok-e a világ javaira, ezeket az „unokáinktól kaptuk kölcsön”?
•    Szoktam-e pazarolni az anyagi javakat: ételt, pénzt, stb.?
•    Becsülettel dolgozom-e?
•    Vettem-e el olyat, ami nem az enyém? Visszaadtam-e már? (Amit titokban vettem el, azt lehet titokban visszatenni.)
•    Szoktam-e lehetőségeimhez mérten másokat anyagilag is támogatni?
•    Betartom-e a szerződéseket?
•    Szoktam-e bliccelni?
•    Vigyáztam-e magam és mások holmijára?
•    Törekszem-e a nagylelkűségre?
•    Felelősnek érzem-e magam a közösség javaiért (iskolában, utcán, vonaton)?
•    Nem „lopom-e” az időt? Becsülettel végzem-e kötelességeimet?

8. Hamis tanúságot ne szólj embertársad ellen!
•    A hazugság az igazságnak meg nem engedett eltitkolása, amikor a másiknak joga lenne tudni az igazságot, és azt eltitkolom előle. A hazugság sátáni bűn.
•    Törekszem-e az igazságra? Az igazság ugyanis Jézus szerint szabaddá tesz minket.
•    Eléggé nyílt vagyok-e?
•    Kerülöm-e a kétes, nem egyértelmű helyzeteket? Tolakodó vagyok-e?
•    Hazudtam-e? Okoztam-e ezzel másnak kárt? Próbáltam-e jóvátenni?
•    Rágalmaztam-e? Fogtam-e másra olyat, ami nem igaz? Jóvátettem-e ezt?
•    Megvédtem-e más becsületét, ha tehettem?
•    Elviselem-e az igazságot?
•    Harcolok-e, föllépek-e az igazságtalanság ellen?
•    Egyetértettem-e, támogattam-e akár szóban, akár viselkedésemmel bármilyen rasszista megnyilvánulást?
•    Szoktam-e megszólni másokat?
•    Észreveszem-e másokban a jót? Szoktam-e megdicsérni másokat?
•    Szoktam-e dicsekedni?
•    Hiú vagyok-e?
•    Igényes vagyok-e abban, hogy mit olvasok, vagy hallgatok?
•    Betartom-e adott szavamat?

9-10. Embertársad házastársát ne kívánd! Se más egyebet, ami az övé, ne kívánd!
•    A kívánság nem érzés, hanem törekvés. A kívánság a szívben születik, és onnan kerül a tetteinkbe.
Irigykedtem-e (más értékeire, tehetségére, stb.)?
Szívesen adtam-e a rászorulóknak (tulajdonomból, időmből)?
Elfogadom-e külső-belső adottságaimat? Megbékéltem-e magammal?
•    Kapzsi vagyok-e?
Elfogadom-e házastársam adottságait?
•    Törekszem-e őt szépnek látni?
•    Féltékeny vagyok-e?

•    Törekszem-e hibáim kijavítására?

 


Lelkitükör fiataloknak 1.

Mikor gyóntam utoljára? Milyen gyakran szoktam áldozni?

I. Mennyei atyámat mindennél jobban szeretem.
A hit:
Ismerem-e hitünk tanítását? Járok hittanra? Utána nézek-e a felmerülő nehézségeknek? Figyelek-e Isten üzenetére? Szeretettel beszélek-e Istenről, vallásról?
Az imádság: Rendszeresen (napponta), szívesen és jól imádkozom-e? Részt veszek-e a közös imádságokban? Szoktam-e saját szavaimmal is imádkozni?
A szentmise: Szívesen és pontosan járok-e a vasárnapi szentmisére? Tevékeny-e részvételem? Szoktam-e áldozni? Tudatosan követem-e Jézust?
A bűnbánat: komolyan törekszem-e hibáim kijavítására? Tudom-e fegyelmezni magam? Egészséges-e az életmódom? Megbánom-e naponta a bűneimet? Hogyan tartom meg a bűnbánati napokat? Rendszeresen (1-2 havonként) gyónok-e? Van-e lelkivezetőm, akitől tanácsot kérhetek?

II. Szeretem embertársaimat, ahogy Jézus szeretett minket.
A család:
Megbecsülöm-e szüleimet? Segítek-e nekik? Megbízhatnak-e bennem? Jó kapcsolatban vagyok-e velük?
Testvérek és társak: Jóindulatú, udvarias vagyok-e mindenkihez? Tudok-e megbocsátani? Okoztam-e kárt valakinek? Jóvá tettem-e? Vigyázok-e mások életére, becsületére, testi-lelki épségére, egészségére? Szereztem-e másoknak örömet? Megértő vagyok-e, törődöm-e mások bajával?
Jövendőbelim: Van-e bennem felelősségtudat? Nem éltem-e vissza mások bizalmával? Fegyelmezni tudom-e nemi ösztönöm? (Szemérmetlen érintés, csók, önkielégítés, stb.) Kerülöm-e a bűnre vezető alkalmakat? (TV, filmek, újságok, öltözködés, társaság, beszélgetések, stb).
A közösség: Becsülettel teljesítem-e a kötelességemet? Részt veszek-e a közösség életében? Fejlesztem-e a képességeimet? Vállalok-e közösségi munkát? Igazságos vagyok-e? Helyesen kezelem-e az anyagi javakat? Nem éltem-e vissza helyzetemmel? Megbízható vagyok-e? Igazmondó vagyok-e? Beilleszkedek-e a közösségbe? Elviselem-e az embereket, s én elviselhető vagyok-e?
Az Egyház: Milyen apostoli szolgálatokat vállalok? Elősegítem-e a keresztények közötti egyetértést? Segítek-e másokat a kegyelmi életben? Tanúságtevő keresztény vagyok-e?


Bánatima: Istenem szeretlek Téged, és ezért szívemből bánom, hogy sokszor nem Téged választottalak. Ígérem, hogy segítségeddel ezentúl a jóra törekszem, s a bűnt kerülöm.

Lelkitükör fiataloknak 2. 
(Segítség a gyónási készületben)

1. „Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”
Mi, ki miatt szorul háttérbe Isten hétköznapjaidban? Hiányosak ismereteid? Nem eléggé ismered, tudod, hogy Ő nagyon szeret téged? Tanulás, számítógép, TV, szórakozások is főbb helyen vannak? Szoktál naponta beszélgetni Vele? Olvasod, elmélkeded, éled az evangéliumot? Vallásos olvasmányaid is vannak? Jársz hittanra?

2. „Isten nevét hiába ne vedd!”
Hogy beszélsz? Istenről csak tisztelettel? Töltelékszónak sem használom nevét? Káromkodás? Csúnya, nyomdafestéket nem tűrő szövegek? - Nemcsak a vallásos, de az intelligens, kulturált ember is odafigyel beszédmódjára, szókincsére!

3. „Az Úr napját szenteld meg!”
Minden vasárnap részt veszel a szentmisén? Nem is késel el? Szentáldozáshoz minden szentmisén járulsz? A perselybe is dobsz minden alkalommal? Rendszeresen (1-2 havonként) gyónsz? Szolgálatot is vállalsz (ministrálás, felolvasás, ének)? Amennyire lehet, hétköznapi munkát ugye nem végzel? Ünnepelsz, pihensz?
Az Egyház, plébániai közösségem életében tevékenyen részt veszek (programok, munkák)? A böjti napokat (pl. minden pénteket) komolyan veszem?

4. „Atyádat és anyádat tiszteld!”
Szüleim, nagyszüleim, tanáraim, főnökeim iránti tisztelet, szeretet, engedelmesség?
Testvére(i)mmel való kapcsolatom? Keresztszüleimmel való kapcsolatom?

5. „Ne ölj!”
Vigyázok magam és mások testi-lelki épségére? Szeretetlen beszéd, vitatkozás, veszekedés? Tudok, szoktam bocsánatot kérni? Hetvenszer hétszer is megbocsátani (Ne nyugodjék le a nap haragotok felett)? Emberi kapcsolataimban működik a szeretet? Nem ölöm magam? Nikotin, ital, kábítószer, gyógyszerek? Étkezés rendben? Pihenés? Közlekedési szabályok betartása?

6. „Ne paráználkodj!”
A szexualitás helyén van életemben? Gondolataim, beszédem, cselekedeteim tiszták? TV, olvasmányok, internet... szemem? Az együtt járásunk is tiszta, „testmentes”? Saját testem sem játékszer – önkielégítés?

7. „Ne lopj!”
Ami nem az enyém, az nem az enyém! Kis dolgokban is hűséges vagyok? A napot sem lopom? Kötelességteljesítés? Mulasztások? Lustaság? A rám bízott feladatokat lelkiismeretesen elvégzem?

8. „Ne hazudj!”
Őszinteség, igazmondás? Pletykálkodás, rágalmazás, mások hibáinak kibeszélése? Mások becsületében nem tettem kárt? Mindig igazságos vagyok?

9. „Felebarátod házastársát ne kívánd!”
Hűség - már házasság előtt! Őrzöm magam annak a valakinek a számára, aki számára teremtve vagyok (a házasságig megőrzött szüzesség... érintetlenség!)? Együttélés sincs?

10. „Mások tulajdonát ne kívánd!”
Irigység? Önzés? Gyűjtési szenvedély? Szívesen adok, ajándékozok? Tudok együttörülni másokkal? Tudok gratulálni mások sikereinek?