A A A

Cserkészet

 

Cserkészet

 

A cserkészet az angol „scouting” kifejezés magyar fordítása, eredetileg az őserdők lakóinak, felfedezőknek, tengerészeknek,  repülőknek és a természet ölén élő embereknek  munkáját és jellemző tulajdonságát jelöli.

LORD BADEN POWELL of GILWELL alakította ezt az életformát ifjúsági nevelőmozgalommá, melynek legfőbb célja, hogy minden egyes nemzet, és ezáltal az egész világ számára  testileg, erkölcsileg és lelkileg erős ifjúságot neveljen.

Baden Powell - akit cserkészei szeretettel becézve  Bi–Pi-  nek szólítottak, először 1907 nyarán rendezett cserkész szerű  táborozást  Brownsea szigetén, a brit partok közelében. Ekkor még nem is sejtette, hogy kezdeményezése egy évtized leforgása alatt  világméretű  önkéntes mozgalommá növi ki magát.

Magyarországra 1909-ben jutottak el Bi-Pi nevelésről alkotott nézetei, melyeknek nyomán 1912-ben közel négyezer fiatalt összefogva megalakult a Magyar Cserkészszövetség.

Sík Sándor, gróf Teleki Pál, Karácsony Sándor útmutatását követve egyre erősödött a hazai cserkészet, és 1933-ban Magyarországon, Gödöllőn rendezték meg a cserkészek nagy világtalálkozóját, a IV. Világjamboeet.

A cserkészet ma a világ legnagyobb ifjúsági mozgalma, több mint 160 országban mintegy 35 millió fiatal vállalja a cserkészélet kihívásokkal teli szépségét, a másokat segítő, szerető szolgálatot, és a természetben való önálló, játékos élet minden örömét.

Mire jó a cserkészet? A családdal, az iskolával és az egyházzal együttműködve az egyénre, mint teljes személyiségre tud hatni. Célkitűzésének megfelelően a cserkészet testi-lelki  egységet és fejlődést nyújt, energikus, találékony, és ügyes embert nevel, fegyelmet, lovagiasságot és hazaszeretetet olt az ifjúságba, egyszóval jellemessé nevel, ami talán a legfontosabb ahhoz, hogy a felnövő ember megállja a helyét az életben.

Ezenkívül a közösséghez tartozás élménye által kifejleszti a fiatalokban a szolgálatra való hajlandóságot, és a természet megismerése révén elmélyíti az ifjúság vallásos hitét.

A cserkészet ezért valláserkölcsi alapokon áll. Isten-, ember- és hazaszolgálatra és -szeretetre nevel.

Ki lehet cserkész? Bárki, aki vállalja, hogy életformánk, törvényeink és elvárásaink megismerését követően önként fogadalmat tesz, és ezzel elhatározza, hogy önnevelés útján kíván emberebb embert, magyarabb magyart faragni magából.

A Romániai Magyar Cserkészszövetség, amely 1990-ben alakult a következő irányelvek szerint működik:

 

  • valláserkölcsi alapon való nevelés;
  • más cserkészszövetségekkel testvéri kapcsolatok létrehozása és fenntartása;
  • az egyetemes magyarság és a romániai magyar nemzeti kisebbség hagyományainak és népi kultúrájának ápolása, megőr-zése,valamint továbbadása a következő nemzedéknek;
  • Románia népei, nemzeti kisebbségei és etnikai csoportjai iránti megbecsülésre, megértésre és türelemre való nevelés;
  • Baden Powell-i cserkészeszmék ápolása, a tíz cserkész-törvény és a fogadalom következetes megtartása;
  • az állampolgári erényekre való nevelés, a politikai pártoktól és mozgalmaktól független működés;
  • a teljes önkéntesség következetes érvényesítése.

 

Egyházközségünkben 1991-ben alakult meg a „Szent György” Cserkészcsapat, amely azóta is eredményesen működik.